ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ മറ്റൊരു കഥയും കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥയല്ലിത് …………….. ഈ കഥ

അരുണ്‍ എന്നാണ് എന്റെ പേര്, പ്രായം 36. ഒരു പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കംബനിയിൽ മാനേജർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി. വീട്ടിൽ ഭാര്യ രജനി, 33 വയസ് –