എന്റെ പേര് വിജേഷ്. എന്നിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് . ഞാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ

തൊഴിൽ നേടി വിദേശത്തേക്ക് പറന്നതിൽ പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ച് അധികം നിൽക്കുന്നത് 6 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞാണ്. മുൻപ് 1 മാസം ഒക്കെയേ നിത്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം

ഞാൻ ****… എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുമായുള്ള കളിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്…അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ സുന്ദരിയാണ്… മുല അധികമില്ലെങ്കിലും നല്ല ചുവന്ന

ഞാൻ മനു .ഡിഗ്രി കെ പഠിക്കുന്നു.ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്.കോളേജിലെ മുകേഷ് സർ റെ വീട് എന്റെ വീടിനടുത്താണ്. എനിക് അയാളെ വലിയ താല്പര്യമില്ല..ബോറൻ.

ഞാൻ സനൽ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് സ്വദേശം. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണിയമായ ചില ഏടുകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവക്കുകയാണ്. +2 പഠനശേഷം എറണാകുളത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയ സമയം ദൂരക്കൂടുതലായതിനാൽ

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിനും LIC ഏജന്റ് ഗീതയുടെ കള്ളവെടിക്കും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി. ആ രണ്ടു കഥകളിലും ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഥ

  • 1
  • 2